Thông báo

  • Luật thống kê năm 2015 mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với mọi hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam; tập trung vào hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện. Đối với hoạt động thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện chỉ quy định về mục đích, phạm vi, nguyên tắc và yêu cầu, đồng thời quy định lĩnh vực cấm trong hoạt động thu thập và phổ biến thông tin thống kê bao gồm các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh.
  • Mục đích của điều tra Giá tiêu dùng nhằm đảm bảo thông tin về giá tiêu dùng phục vụ các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý điều hành, nghiên cứu và hoạch định chính sách tiền lương, lãi suất ngân hàng, quản lý tài chính, tiền tệ, tính toán sức mua tương đương (PPP) và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Điều tra giá tiêu dùng là cuộc điều tra chọn mẫu, bao gồm các bước: (1) xây dựng danh mục mặt hàng đại diện của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Dàn mẫu điều tra); (2) lập bảng giá kỳ gốc 2014; (3) xây dựng mạng lưới và tổ chức điều tra giá. Đối tượng điều tra là giá của các hàng hóa và dịch vụ quy định tại các sạp, quầy hàng, điểm bán hàng (chuyên bán lẻ), cơ sở kinh doanh dịch vụ, đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, …

Trang 1/1

Tổng lượt truy cập: 8157
Số người đang truy cập: 1